Kerstin Engler

Avtryck och dataskydd

Bo Wällstedt & Kerstin Engler
Anhaltiner Str. 2
14163 Berlin

Telefon: +49 163 8271652
E-post: info@svenskmusik.de

Källa: Avtryck från JuraForum.de

I det följande kommer vi att informera dig om typen, omfattningen och syftet med behandlingen av personuppgifter av vårt företag i enlighet med lagkraven i dataskyddslagstiftningen (särskilt enligt BDSG n.F. och den europeiska allmänna dataskyddsförordningen ”GDPR”). Denna dataskyddsdeklaration gäller också våra webbplatser och sociala medier. När det gäller definitionen av termer som ”personuppgifter” eller ”bearbetning” hänvisar vi till artikel 4 GDPR.

Namn och kontaktinformation för den ansvariga personen
Vårt ansvariga (nedan kallade ”ansvariga”) i.S.d. Art 4 nr. 7 GDPR är:

Svensk musik
Anhaltiner Str. 2
14163 Berlin
E-postadress: info@svenskmusik.de

Typer av uppgifter, behandlingsändamål och kategorier av registrerade

Nedan informerar vi dig om typen, omfattningen och syftet med insamling, behandling och användning av personuppgifter.

 1. Typer av data som vi bearbetar
  Kontaktuppgifter (telefonnummer, e-post, fax etc.), innehållsdata (textinmatning, videor, foton etc.),
 2. Syften med bearbetning enligt artikel 13, punkt 1 c) GDPR
  Ge webbplatser funktioner och innehåll,
 3. Kategorier av registrerade enligt artikel 13, punkt 1 e) GDPR
  Besökare / användare av webbplatsen,

De registrerade benämns kollektivt ”användare”.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Nedan informerar vi dig om den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter:

 1. Om vi ​​har fått ditt samtycke för behandling av personuppgifter, tänds artikel 6 punkt 1 meningen 1. a) Rättslig grund för GDPR.
 2. Om bearbetning är nödvändig för att uppfylla ett kontrakt eller för att genomföra pre-contractual åtgärder som genomförs på din begäran, artikel 6 punkt 1 punkt 1 lit. b) Rättslig grund för GDPR.
 3. Om bearbetning är nödvändig för att uppfylla en juridisk skyldighet som vi är föremål för (t.ex. lagstadgade behållningskrav), artikel 6 punkt 1 meningen 1 tänds. c) Rättslig grund för GDPR.
 4. Om bearbetning är nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen, artikel 6, punkt 1, punkt 1. d) Rättslig grund för GDPR.
 5. Om bearbetning är nödvändig för att skydda våra tredjeparts eller berättigade intressen och dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte uppväger detta, artikel 6 punkt 1 punkt 1 lit. f) Rättslig grund för GDPR.

Offentliggörande av personuppgifter till tredje part och processorer

Vi skickar i allmänhet inte information till tredje part utan ditt samtycke. Om detta är fallet, sker överföringen på grundval av ovannämnda rättsliga grund, t.ex. när data vidarebefordras till leverantörer av onlinebetalningar för att uppfylla avtalet eller på grundval av ett domstolsbeslut eller på grund av en rättslig skyldighet att lämna ut uppgifterna i syfte att upprätthålla lagen, för att förhindra fara eller för att verkställa immateriella rättigheter.
Vi använder också processorer (externa tjänsteleverantörer, t.ex. för webbhotell för våra webbplatser och databaser) för att bearbeta dina data. Om data överförs till processorn som en del av ett orderbehandlingsavtal görs detta alltid i enlighet med artikel 28 GDPR. Vi väljer våra processorer noggrant, kontrollerar dem regelbundet och har gett oss rätten att ge instruktioner om uppgifterna. Dessutom måste processorerna ha vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och dataskyddsbestämmelserna i enlighet med BDSG n.F. och följa GDPR

Dataöverföring till tredje land

Antagandet av den europeiska förordningen om allmän dataskydd (GDPR) skapade en enhetlig grund för dataskydd i Europa. Dina uppgifter behandlas därför främst av företag för vilka GDPR gäller. Om behandlingen sker via tjänster från tredje part utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, måste de uppfylla de särskilda kraven i artikel 44 ff. GDPR. Detta innebär att behandlingen sker på grundval av särskilda garantier, såsom den officiellt erkända fastställandet av en dataskyddsnivå som motsvarar EU eller efterlevnaden av officiellt erkända särskilda kontraktsförpliktelser, de så kallade ”standardavtalsklausulerna”. För amerikanska företag uppfyller underkastelsen det så kallade ”Privacy Shield”, dataskyddsavtalet mellan EU och USA, dessa krav.

Radering av data och lagringsperiod

Såvida inte uttryckligen anges i denna dataskyddsdeklaration, kommer dina personuppgifter att raderas eller blockeras så snart syftet med lagringen upphör att existera, såvida inte deras ytterligare lagring är nödvändig för bevisändamål eller om detta strider mot lagstadgade lagringsskyldigheter. Detta inkluderar till exempel krav på handelslagstiftning för affärsbrev i enlighet med avsnitt 257 (1) HGB (6 år) och krav på lagring av skatter i enlighet med avsnitt 147 (1) AO för dokument (10 år). Om den föreskrivna lagringsperioden löper ut kommer dina data att blockeras eller raderas, såvida inte lagringen fortfarande är nödvändig för att ingå ett kontrakt eller för att avtalet ska kunna fullgöras.

Befintliga automatiserade beslutsfattande

Vi använder inte automatiskt beslut eller profilering.

Tillhandahållande av vår webbplats och skapande av loggfiler

 1. Om du bara använder vår webbplats för informationsändamål (dvs. ingen registrering och ingen annan överföring av information) samlar vi bara in de personuppgifter som din webbläsare skickar till vår server. Om du vill visa vår webbplats samlar vi in ​​följande data:
  • IP-adress;
  • Internetleverantör för användaren;
  • datum och tid för åtkomst;
  • webbläsartyp;
  • Språk- och webbläsarversion;
  • samtalets innehåll;
  • tidszon;
  • Åtkomststatus / HTTP-statuskod;
  • mängd data;
  • webbplatser från vilka begäran kommer;
  • Operativ system.
 2. Denna information lagras inte tillsammans med andra personuppgifter från dig.
 3. Denna information tjänar syftet med användarvänlig, funktionell och säker leverans av vår webbplats till dig med funktioner och innehåll samt deras optimering och statistiska utvärdering.
 4. Den rättsliga grunden för detta är vårt berättigade intresse för databehandling enligt artikel 6 punkt 1 S.1 lit. f) BNP.
 5. Av säkerhetsskäl sparar vi dessa data i serverloggfiler under en lagringsperiod på 30 dagar. Efter denna period raderas dessa automatiskt, såvida vi inte behöver behålla dem för bevisändamål i händelse av attacker på serverinfrastrukturen eller andra lagliga överträdelser.

Youtube videor

 1. Vi har inbäddat YouTube-videor från youtube.com på vår webbplats med den inbäddade funktionen så att de kan kallas upp direkt på vår webbplats. YouTube är en del av Google Ireland Limited, registreringsnummer: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Vi har integrerat videorna i det så kallade ”utvidgat dataskyddsläge”, utan att användningsbeteendet har spelats in med cookies för att anpassa videouppspelningen. Istället är videorekommendationerna baserade på den video som för närvarande spelas upp. Videor som spelas i en inbäddad spelare i det utvidgade dataskyddsläget påverkar inte vilka videor som rekommenderas till dig på YouTube. När du startar en video (klicka på videon) får YouTube informationen om att du har öppnat motsvarande undersida på vår webbplats . De erhållna uppgifterna överförs till USA och lagras där. Detta sker även utan ett användarkonto hos Google. Om du är inloggad på ditt Google-konto kan Google tilldela ovanstående data till ditt konto. Om du inte vill ha detta måste du logga ut från ditt Google-konto. Google skapar användarprofiler från sådana uppgifter och använder dessa uppgifter i syfte att marknadsföra, marknadsundersökningar eller optimera sina webbplatser.
 2. Den rättsliga grunden för detta är vårt berättigade intresse för databehandling enligt artikel 6 punkt 1 S.1 lit. f) BNP.
 3. Du har rätt att invända mot Google mot att skapa användarprofiler. Kontakta därför Google direkt genom att använda dataskyddsdeklarationen nedan. Du kan välja bort annonseringskakorna här i ditt Google-konto:
 4. https://adssettings.google.com/authenticated.
 5. Du kan hitta mer information om användningen av Google-kakor i YouTubes användarvillkor på https://www.youtube.com/t/terms och i dataskyddsdeklarationen för reklam från Google på https://policies.google.com/technologies/ads och deras reklamteknik, lagringsvaraktighet, anonymisering, platsdata, funktionalitet och dina rättigheter. Googles allmänna uppgiftsskyddsdeklaration: https://policies.google.com/privacy.
 6. Google är certifierat enligt EU-USA: s sekretesssköld (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework) och är därför skyldigt att följa europeisk dataskyddslagstiftning.

Den registrerades rättigheter

Invändning eller återkallande av behandlingen av dina uppgifter I den mån behandlingen är baserad på ditt samtycke i enlighet med artikel 6, punkt 1, S. 1 lit. a) Artikel 7 GDPR, du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Detta påverkar inte lagligheten av behandlingen baserat på samtycke förrän återkallelse. I den utsträckning som vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter till vägning av intressen i enlighet med artikel 6, punkt 1, S. 1 lit. f) stödja GDPR, kan du göra invändningar mot behandlingen. Detta är fallet om behandlingen inte är särskilt nödvändig för att uppfylla ett kontrakt med dig, vilket beskrivs av oss i följande beskrivning av funktionerna. När du gör en sådan invändning ber vi dig förklara orsakerna till att vi inte ska behandla dina personuppgifter som vi gjort. I händelse av din motiverade invändning kommer vi att undersöka situationen och antingen stoppa eller justera databearbetningen eller visa dig våra tvingande legitima skäl för att fortsätta behandlingen. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklam- och dataanalysändamål. Du kan utöva rätten att invända gratis. Du kan informera oss om din invändning mot reklam med följande kontaktuppgifter:

Svenskmusik
Anhaltiner Str. 2
14163 Berlin
E-postadress: info@svenskmusik.de

Rätt till information
Du har rätt att begära bekräftelse från oss om dina personuppgifter behandlas. Om så är fallet har du rätt till information om dina personuppgifter som lagras av oss i enlighet med artikel 15 GDPR. Detta inkluderar särskilt information om behandlingsändamål, kategorin av personuppgifter, de kategorier av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringsperioden, uppgifterna om dina uppgifter, såvida de inte har samlats in direkt från dig.


Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktiga eller komplettera korrekta data enligt artikel 16 GDPR.
Rätt till avbokning
Du har rätt att dina data lagras av oss raderas i enlighet med artikel 17 GDPR, såvida inte lagliga eller avtalsmässiga lagringsperioder eller andra juridiska skyldigheter eller rättigheter till ytterligare lagring förhindrar detta.


Rätt till begränsning
Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen av dina personuppgifter om ett av kraven i artikel 18 punkt 1 lit. a) till d) GDPR uppfylls:

 • Om du bestrider riktigheten i dina personuppgifter under en tid som gör det möjligt för den ansvariga att kontrollera riktigheten i personuppgifterna.
 • Behandlingen är olaglig och du vägrar ta bort personuppgifterna och istället begränsa användningen av personuppgifterna önskan;
 • den ansvariga personen inte längre behöver personuppgifterna i syfte att behandla, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden, eller
 • om du har invänt mot bearbetning i enlighet med artikel 21, punkt 1 GDPR, och det är ännu inte säkert om den registeransvariges legitima skäl uppväger dina skäl.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 GDPR, vilket innebär att du kan ta emot de personuppgifter som vi har lagrat om dig i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller att du kan begära överföringen till en annan ansvarig person.
Rätt att klaga
Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten, särskilt i den medlemsstat där du bor, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen.

Datasäkerhet

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda all personlig information som överförs till oss och för att säkerställa att vi, såväl som våra externa tjänsteleverantörer, följer bestämmelserna om dataskydd. Det är därför all data krypteras mellan din webbläsare och vår server via en säker SSL-anslutning.

Från och med 1 oktober 2019